Když jdou všichni CIK, my chceme jít CAK
Lenka Novotná
51

Pěkné čtení Lenko :) Děkuji.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.