Ya yazı stilin kişiliğini ele verirse..

Hiç düşündünüz mü? İlkokulda hepimiz harfleri aynı şekilde öğreniyoruz ancak hepimiz birbirimizden farklı yazıyoruz. Bunun nedeni hepimizin birbirinden farklı kişiliğe sahip olmasıdır. Kısacası yazı stilimiz kişiliğimizi yansıtıyor. Ulustan ulusa, kişiden kişiye değişiyor. Hangi ülkede olursak olalım, hangi lisanda yazarsak yazalım, kişiliklerimizin el yazısıyla kağıt üzerine yansıyan izdüşümlerini yazıyoruz aslında. Tanıdığınız insanların yazdıkları bazı yazılara göz atarak onların kişilikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmayı istemez misiniz? Ya da birkaç dakika önce tanıdığınız bir insanla ilgili önceden bilgi sahibi olmayı? Peki ya hiç tanıma fırsatı bulamadığınız ve bulamayacağınız bir insanla?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.