Op zaterdagavond vlak voor de verkiezingen verzamelde een groep enthousiaste kiezers zich in Brugge. Op het menu stond de tweede editie van een stemexperiment, waardoor panacheren terug mogelijk is in 2019.

Panacheren? …

In een kiessysteem waar panacheren is toegestaan, kan je geldig stemmen op lijsten van verschillende partijen. Dit heeft als voordeel dat kiezers hun partijvoorkeur meer in detail kunnen uitdrukken. Tot 1976 was panacheren in België mogelijk voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vincent Van Quickenborne deed later nog een poging om dit te herintroduceren, maar zonder resultaat.

Image for post
Image for post

… in 2019?

Toch is het in 2019 mogelijk om te panacheren. …


Op de vooravond van de verkiezingen hebben we in Brugge met een aantal vrienden een stemexperiment uitgevoerd. Het opzet was het uittesten van een alternatief stemsysteem. Door de uitslag van het experiment hebben een aantal onder ons zondag een andere stem uitgebracht dan initieel gepland was.

Conceptueel: het experiment

In de figuur hieronder worden de vier stappen van het experiment grafisch weergegeven. Als voorbeeld bekijken we het experiment met slechts drie deelnemers. Er zijn drie partijen waarop de deelnemers kunnen stemmen: paars, appelblauwzeegroen en blauw.

Om te beginnen brengt elke deelnemer zijn stem uit (stap 1). Anders dan in de echte verkiezingen is…

Nero Vanbiervliet

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store