ข้าวสาย ใต้หอ40 ในวันเปื่อย ที่นอนโง่ๆหลังจากผ่าน geo104 มา

บันทึกที่1

ลงmediumครั้งแรก อยากเขียนบล็อกหาที่ๆเหมาะยากจัง ชอบ storylog แต่ลงรูปไม่ได้ คิวว่าได้กล้องมาแล้วจะถ่ายตึก วาดสีน้ำ มาทำhow to ตอนนี้สอบอยู่ขอพ้นช่วงนี้ไปก่อนนะ จะกลับมาลองเขียนอย่างจริงจัง

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.