เริ่มต้นใหม่

จุดที่เราตัดสินใจจากลา ลาจากของทุกเรื่อง

อาจเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิต

นั่นคือการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

เพราะจุดที่เราจากลา คือ จุดเดียวกันกับ ‘การเริ่มต้นใหม่’

ให้เราไปพบเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม

พบคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม

พบสถานที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิม

พบสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ดีกว่าเดิม

พบสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม

พบอะไรใหม่ๆที่ทำให้ชีวิตดีกว่าเดิม

บางคนอาจกลัว

เพราะความคิดหนึ่งมักแทรกเข้ามา

ความคิดที่ว่า ‘การเริ่มต้นใหม่อาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้’

ใช่อาจจะแย่ก็ได้ ถ้ามันแย่กว่าเดิมจริงๆ

อย่าลืมว่าเราได้ความกล้าเพิ่มเข้ามา

แล้วถ้ามันดีกว่าเดิมหรือเท่าเดิม

อย่าลืมว่าเราได้ความกล้าเพิ่มเข้ามา

การกล้าก้าวเดินไปข้างหน้า

บางครั้งอาจทำให้เราสะดุดล้มลง

แต่ไม่ได้ทำให้เราเสียอะไรเลย

มีแต่ได้กับได้ อย่าน้อยก็ความกล้า

ชนะใจตัวเองได้ คือ ชัยชนะที่มีค่าที่สุด

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.