furlan
furlan

furlan

Chi è in mare naviga, chi è a terra giudica.