Sign in

COVID-19 là gì? corona la gi Những ý nghĩa của COVID-19

https://nghialagi.org/covid-19-la-gi/

Theo ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO, chữ “Co” là viết tắt của “corona”, “vi” của “virus” và “d” là “dịch bệnh” (disease).

https://nghialagi.org/covid-19-la-gi/

https://nghialagi.org/covid-19-la-gi/

Ngày 11/2, WHO công bố tên gọi mới của chủng virus corona gây bệnh viêm phổi là Covid-19. Trước khi có tên gọi chính thức này, virus corona từng được gọi với nhiều cái tên khác nhau.

https://nghialagi.org/covid-19-la-gi/
https://nghialagi.org/covid-19-la-gi/
https://nghialagi.org/covid-19-la-gi/

Virus corona, 2019-nCoV không phải là cách gọi triệt để

Virus corona (coronavirus) là cách gọi mà nhiều trang truyền thông quốc…

nghia la gi

Blog nghialagi.org hỏi đáp, định nghĩa, khái niệm, nghĩa là gì, viet tat la j, y nghia https://nghialagi.org/ #nghialagi @nghialagi #nghialagiorg

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store