“CUỘC CHIẾN GIẢI CỨU CHAI NHỰA”

“CUỘC CHIẾN GIẢI CỨU CHAI NHỰA”

Ô nhiễm môi trường hiện nay đã trở thành một vấn đề nhức nhối trong xã hội, đòi hỏi sự quan tâm và hành động của cả cộng đồng. Có rất nhiều cá nhân, tập thể đã tổ chức những chương trình, những chiến dịch “xanh” nhằm bảo vệ môi trường, một trong điểm sáng đó chính là “Cuộc chiến giải cứu chai nhựa”, hiện đang diễn ra tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các em học sinh, sinh viên về bảo vệ môi trường, đặc biệt về tiết kiệm và sáng tạo các chai nhựa cũ bỏ đi thành những sản phẩm có ích, nhóm sinh viên công tác xã hội Volunteer for Change kết hợp với Đội Tình nguyện Xung kích Học viện Báo chí Tuyên truyền đang tổ chức một chuỗi hoạt động mang tên “Cuộc chiến giải cứu chai nhựa”.

Logo của “Cuộc chiến giải cứu chai nhựa”

Trong thời gian diễn ra chiến dịch này, những thùng thu gom chai nhựa sẽ được đặt trong khuôn viên Học viện, và thay vì bị bỏ vào thùng rác, các chai nhựa sẽ được tái chế thành những đồ vật có ích mới. Đồng thời, chương trình cũng tổ chức gây quỹ tặng quà ủng hộ các em nhỏ tại làng trẻ SOS, một trong những món quà ấy chính là những đồ vật được tái chế từ những chiếc chai nhựa tưởng chừng đã không còn giá trị sử dụng.

Các thùng xốp thu gom chai nhựa được đặt trong khuôn viên Học viện Báo chí Tuyên truyền

Các tình nguyện viên trong “Cuộc chiến giải cứu chai nhựa”

Đến nay, chương trình đã thu gom được hàng trăm chai nhựa các loại, các tình nguyện viên của “Cuộc chiến giải cứu chai nhựa” vẫn đang rất tích cực kêu gọi sự ủng hộ của mọi người.Đây là một hoạt động rất nhân văn và mang nhiều ý nghĩa đối với cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của mỗi người về bảo vệ môi trường.

Mô hình hoạt động này cần được phát huy và mở rộng quy mô hơn nữa để mang lại hiệu quả sâu rộng đến toàn bộ cộng đồng xã hội.

elpP�Q��

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.