About
profile image

About Hà Thành Nguyễn

Nguyễn Hà Thành là một trong những chuyên viên kỹ thuật về VẬN TẢI — VẬN CHUYỂN NHÀ — CHUYỂN VĂN PHÒNG TRỌN GÓI tại website https://chuyennhahathanh.vn/ .

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store