Cách đào bitcoin nhanh nhất 2016
kiemtienonline
16

Vừa nhấn tin, chơi game lại có thu nhập với WowApp
-WowApp ứng dụng chat online miễn phí đang làm mưa làm gió trên cộng đồng MMO — Kiếm tiền Online. Ngoài nhu cầu trò chuyện gửi tin nhắn hay chia sẻ file miễn phí, WowApp còn tạo ra cơ hội cho người dùng có thêm thu nhập thụ động từ việc chia sẻ và tương tác với người dùng trong mạng xã hội WowApp.
 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -
Cách đăng ký Wowapp:
Bước 1: Click vào link: https://www.wowapp.com/w/hoahuyennp/join

bấm vào nút màu vàng “Join on WowApp” sẽ xuất hiện mẫu đăng ký
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin yêu cầu.
Bước 3: Kích hoạt email nếu đăng ký trên máy tính, Nhập code kích hoạt nếu đang dùng trên mobile (giống như bạn cài Viber hay Zalo vậy đó).
Bước 4: Vào http:// wowapp.com trên máy tính hoặc vào App dã tải trên di động (Tên APP là Wowapp messenger nhé) — đăng nhập bằng tài khoản đã tạo.
Bước 5: Tìm vào chỗ Personal Page, kéo xuống cuối cùng tìm chỗ Anyone can join your Network on WowApp Bật YES (màu xanh) Cho phép mọi người có thể tham gia vào kênh của bạn.

Cách đăng ký Wowapp:
Bước 1: Click vào link: https://www.wowapp.com/w/hoahuyennp/join

bấm vào nút màu vàng “Join on WowApp” sẽ xuất hiện mẫu đăng ký
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin yêu cầu.
Bước 3: Kích hoạt email nếu đăng ký trên máy tính, Nhập code kích hoạt nếu đang dùng trên mobile (giống như bạn cài Viber hay Zalo vậy đó).
Bước 4: Vào http:// wowapp.com trên máy tính hoặc vào App dã tải trên di động (Tên APP là Wowapp messenger nhé) — đăng nhập bằng tài khoản đã tạo.
Bước 5: Tìm vào chỗ Personal Page, kéo xuống cuối cùng tìm chỗ Anyone can join your Network on WowApp Bật YES (màu xanh) Cho phép mọi người có thể tham gia vào kênh của bạn.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.