Tìm hiểu quy trình dịch vụ kế toán

Bởi những lợi ích mà dịch vụ kế toán mang lại như tính nhanh nhẹn trong việc cập nhật kịp thời các thay đổi của văn bản pháp luật hay sự chuyên nghiệp và hiệu quả mà dịch vụ kế toán trọn gói mang lại mà loại hình này trở thành lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp. Để sử dụng một cách hiệu quả thì doanh nghiệp cần tìm hiểu quy trình thực hiện dịch vụ kế toán phù hợp cho loại hình hoạt động của doanh nghiệp. Về cơ bản thì quy trình thực hiện dịch vụ kế toán gồm các bước:

Tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu khách hàng

Khách hàng có thể gặp trực tiếp hoặc yêu cầu cung cấp dịch vụ kế toán thông qua các liên lạc trực tuyến (email, điện thoại,website) để nhân viên có thể nhanh chóng tiếp nhận hồ sơ cũng như yêu cầu của khách hàng. Lên kế hoạch thỏa thuận chi tiết về công việc cũng như hồ sơ. Từ đó tiến hành lên hợp đồng và kí kết.

Lên kế hoạch thực hiện, cung cấp dịch vụ

Dịch vụ kế toán sẽ làm khảo sát, tìm hiểu loại hình kinh doanh của doanh nghiệp để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của doanh nghiệp. Sau đó từ các kết quả khảo sát sẽ tiến hành kế hoạch chi tiết về nội dung công việc, thảo luận và cam kết thực hiện theo kế hoạch được bàn giao.

Quy trình xử lý

- Thông báo hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị

- Thu thập toàn bộ chứng từ kế toán cần thiết

- Thực hiện kê khai thuế

- Trình toàn bộ báo cáo thuế (Kèm chứng từ kế toán) để ký kế toán trưởng

- Chuyển cho doanh nghiệp ký tên, đóng dấu

- Nhận và nộp báo cáo thuế

- Nhập số liệu vào phần mềm kế toán (Hoàn tất số kế toán – Nếu là sổ tay), in chứng từ và sổ kế toán

- Lập file hồ sơ, ghi chép lại toàn bộ các giấy tờ, công văn đã nhận và đưa cho khách hàng.

Trao đổi, báo cáo kết quả

Trao đổi kết quả công việc và các vấn đề quan trọng cần lưu ý ngay với doanh nghiệp. Khi kết thúc công việc, sẽ có các buổi họp để báo cáo kết quả tổng thể.

Lưu trữ hồ sơ

- Ghi lại và trình bày thảo luận vào cuối tuần trong quá trình thực hiện công việc nếu có phát sinh trở ngại, thắc mắc.

- Ghi lại biên bản của các buổi họp để có hồ sơ tham khảo.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.