Hướng dẫn mua token TenX(PAY) sử dụng ví MyEtherWallet

Bài phân tích về ICO TenX: http://phanlonghi.com/phan-tich-ico-tenx-pay/

Trang web mua token: https://www.tenx.tech/tokensale.html

Chuẩn bị: Tạo 1 ví MyEtherWallet và chuyển Ethereum vào ví

Video hướng dẫn tạo ví: https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=HVIfnkELCdY

Bước 1: Đăng nhập vào MyEtherWallet và chọn “Send Ether & Tokens”

Bước 2: Vào tab “Send Ether & Tokens” và gõ địa chỉ hợp đồng hoặc điền trực tiếp địa chỉ Ethereum mà bạn nhận được từ trang http://tokensale.tenx.tech
Nếu bạn sử dụng địa chỉ hợp đồng thì khi nhập địa chỉ hợp đồng sẽ tự động hiện ra địa chỉ như trong hình, hãy kiểm tra xem địa chỉ đó có giống như trong hình hay không?

Bước 3: Điền số tiền mà bạn muốn mua, 1 ETH mua được 350 token, giới hạn thấp nhất là 0.05 ETH, được bonus 20% số token bạn mua (hình như chỉ áp dụng cho ngày đầu tiên, các ngày sau giảm đi).

Kiểm tra lại thông số Gas Limit, nếu bạn sử dụng địa chỉ hợp đồng thìhệ thống sẽ tự động đặt Gas Limit của bạn lên 130.000.

Phần “Advanced: Add data” bỏ qua không cần để ý đến nó.

Bước 4: Trước khi nhấn “Generate Transaction” kiểm tra thông số Gas Price (Gwei) ở cuối trang, khuyến nghị sử dụng 50 Gwei.

Bước 5: Sau khi đã kiểm tra tất cả mọi thứ, click vào “Generate Transacti0n”

Bước 6: Click “Generate Transacti0n”

Bước 7. Bạn sẽ phải xác nhận lại để gửi giao dịch một lần nữa.

Bước 8. Kiểm tra giao dịch của bạn với địa chỉ ví của bạn hoặc Transaction ID (TxHash) (ở cuối trang) trên etherscan.io.

Xong!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.