Tóm tắt:

Một video mô tả việc sử dụng lỗ hổng thực thi mã từ xa (RCE)ở Kernel mode (eternalblue-MS17–010) để vô hiệu hóa từ xa các công cụ giám sát (cụ thể là sysmon với cấu hình chức năng thu thập hành vi cho siem) mà không gây nên hay để lại bất kỳ một tín hiệu nào. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store