Dự án nhà máy sản xuất Ô TÔ Vinfast Hải Dương

Nhà thép tiền chế có rất nhiều ứng dụng và đang được các công ty hàng đầu thế giới lựa chọn. Quý khách hàng có thể xem qua một ứng dụng nhà thép tiền chế trong xây nhà máy sản xuất ô tô.

Nằm ở Km số 3 trên cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, nối giữa cảng Lạch Chiếc và Khu kinh tế Đình Vũ — Cát Hải, đại công trường của VINFAST — là dự án công nghiệp tham vọng nhất trong lịch sử Việt Nam. Một tổ hợp nhà máy, mà trong vòng hai năm nữa, sẽ sản xuất những “chiếc xe quốc gia” đầu tiên. Tất cả kết cấu của công trình này được làm bằng giải pháp nhà tiền chế. Tất cả được làm theo quy trình gồm có thiết kế, sản xuất và lắp dựng dự án.

Trong vòng 2 tháng, công trình được lắp dựng khối lượng khoảng 22.000 tấn thép và 55.000m2 tôn. Với kinh nghiệm thiết kế các công trình lớn và phức tạp, Nhờ áp dụng giải pháp thiết kế kết cấu thép tối ưu tạo không gian mở, vượt nhịp lớn giúp tối ưu trong việc bố trí hệ thống M&E và hiệu quả về kinh tế cho Chủ đầu tư. Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng đúng tiến độ và yêu cầu kỹ thuật của dự án, đội ngũ lắp dựng của đã nỗ lực làm việc 2 ca môt ngày dưới thời tiết nắng nóng đến 40 0C của miền Bắc Việt Nam.

Một điều chắc chắc ở công trình yêu cầu cao về tiến độ như nhà máy sản xuất ô tô VinFast đó là công trình sẽ được đẩy nhanh về tiến độ và nhanh hoàn thiện hơn rất nhiều so với giải pháp xây nhà bê tông thông thường tiến độ có thể nhanh hơn 40%.

  • Ngành Nghề: Cơ khí & Luyện kim
  • Vị Trí: Khu kinh tế Đình Vũ — Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam
  • Chủ Đầu Tư:Vingroup
  • Quy Mô: 32,200 tấn — 76,000 m2
  • Dịch vụ chất lượng: Nhà Thép Tiền Chế

Nguồn: https://nhatienchevietnam.wixsite.com/nhatienche/post/du-an-nha-may-vinfast-hai-duong

HÌNH ẢNH THỰC HIỆN DỰ ÁN NHÀ MÁY VINFAST

NHA THEP TIEN CHE WORLD STEEL

Written by

Giải pháp xây dựng nhà thép tiền chế chuyên nghiệp. Công ty nhà thép tiền chế uy tín World Steel: https://nhatheptienche. Tự hào là đối tác của quý khách hàng.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade