Hiện Website đang cần tìm đối tác cung ứng nguồn thuốc, thực phẩm bảo vệ sực khoẻ, thực phẩm dinh dưỡng.

  • Đảm bảo chất lượng, dược chất toàn vẹn,
  • Có đầy đủ chứng nhận nguồn gốc,

Cách liên hệ?

  • Email: nhathuocthanthien88@gmail.com
  • Website: https://nhathuocthanthien.com.vn
  • Địa chỉ: Nhà số 10, Ngõ 68/ 39 Đường Cầu Giấy, Cầu Giấy

Nhà Thuốc Thân Thiện — Friendly Pharmacy

Nhà thuốc thân thiện chuyên bán lẻ thuốc thành phẩm, TPCN, thực phẩm dinh dưỡng. Hotline: 0916893886. Địa chỉ: Nhà số 10, Ngõ 68/39 Đường Cầu Giấy, Cầu Giấy

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store