NHÓM IN

NHOM IN là một thương hiệu trực thuộc công ty TNHH GLEAP VIỆT NAM, hoạt động từ năm 2011 với thế mạnh về in ấn offset công nghiệp. Website: nhomin.com.vn

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store