การประยุกต์ใช้ okr กับการประเมินผลขององค์กร

หลังจากหายไปนาน เมื่อ public บทความแรกไปเกี่ยวกับการใช้ okr กับการวางแผนในองค์กร ก็ได้ฤกษ์มาต่อกันกับตอนที่สอง ว่าเราสามารถใช้ okr ในการประเมินผลงานของพนักงานได้หรือไม่… คำตอบคือ ได้!! แต่ไม่ทั้งหมด การประเมินผล okr จะเป็นอย่างไรมาดูกันเลย

หลังจากบทความที่แล้วเกี่ยวกับ OKR และการให้คะแนน OKR ไปแล้ว เรามาดูในภาพรวมกันก่อนว่าการประเมินผลงานของพนักงานโดยปกติแบ่งออกเป็น 4 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่

 1. ด้านที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง 
  - ด้านที่เกี่ยวข้องกับ OKR *
  - การประเมินผลงานโดยผู้จัดการ
 2. ความสามารถด้านต่างๆ
  - การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
  - ด้านการคิดวิเคราะห์
  - การคิดอย่างเป็นกลยุทธ์
  -ความสนใจใฝ่รู้
  - การแก้ปัญหา หรือวิกฤต
 3. ภาวะความเป็นผู้นำ
  - มีความริเริ่ม และ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ 
  - สร้างแรงจูงใจ และ ให้คำแนะนำทีมได้
  - มีอิทธิพล หรือสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
 4. ความเข้ากันกับวัฒนธรรมขององค์กร
  - การทำงานเป็นทีม
  - ความซื่อสัตย์
  - การเรียนรู้ และ แบ่งปัน
  - การสร้างแรงบันดาลใจด้วยตัวเอง มีความทะเยอทยาน 
  - การทำงานให้เสร็จ ( Get things done) 
  - การเปิดรับ

เมื่อเข้าใจเรื่องโครงสร้างของการประเมินผลงานกันไปแล้ว มาต่อกันที่กระบวนการของการประเมินผลงานกันบ้าง โดยปกติแล้วการประเมินผลงานทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรนั้นๆ ในบทสรุปนี้จะยกมาจากที่คุณปุ๋ยพูด ถึงเรื่องกระบวนการประเมินผลงานของทาง Google

 1. ประเมินตนเอง โดยให้พนักงานแต่ละคนให้คะแนนตนเองในแต่ละด้านตามที่กล่าวข้างต้น พนักงานบางคนประเมินตัวเองสูง มีความมั่นใจ แต่บางคนก็อาจจะประเมินตัวเองต่ำกว่าที่เป็นอยู่ จึงต้องดูข้อมูลจากส่วนอื่นประกอบด้วย
 2. การประเมินแบบ 360 องศา กล่าวคือให้คนที่เคยทำงานกับบุคคลนั้นช่วยประเมินการทำงาน เช่น เจ้านาย ลูกน้อย และเพื่อนร่วมงาน
 3. การประเมินกันภายในกลุ่มผู้จัดการ หรือหัวหน้าฝ่ายต่างๆ 
  เพื่อลดความอคติ ทั้งในด้านบวก และ ลบ ที่หัวหน้าฝ่ายมีต่อผู้บังคับบัญชาของตัวเอง
 4. ให้คะแนนประสิทธิภาพการทำงาน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ (1–5) ตามรูป
 • Unsatisfactory : ผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจ หรือต่ำกว่าที่คาดหวังไว้
 • Improvement need : ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังใน 1 เป้าหมาย หรือมากกว่านั้น
 • Meet Expectation : เป็นไปตามเป้าหมายในส่วนงาน และ ความรับผิดชอบที่สำคัญ ภาพรวมของการทำงานค่อนข้างดี
 • Exceed Expectation : ผลงานเกินความคาดหมาย ในส่วนงาน และ ความรับผิดชอบที่สำคัญ ภาพรวมของการทำงานค่อนข้างดี
 • Extremely meet expectation : ผลงานเกินความคาดหมาย โดดเด่น มีคุณภาพดีมาก ในทุกส่วนงานและความรับผิดชอบ และ ภาพรวมของงานออกมาดีเยี่ยม

5. ให้ Feedback แบบ 1:1 กับพนักงาน

6. เจรจาเรื่องการเลื่อนตำแหน่ง และ ค่าตอบแทน (โดยฝ่ายบุคคล หรือหัวหน้า)

จะเห็นได้ว่า OKR เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานได้จริง… แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของการประเมินพนักงาน เห็นได้ว่าจากองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านที่กล่าวไปข้างต้น OKR ถูกนำมาใช้เฉพาะการประเมินผลงานในส่วนที่เกี่ยวกับงานเท่านั้น แต่ในเรื่องของความประพฤติ ทักษะ ความสามารถ ไม่สามารถประเมินผ่าน OKR ได้ นอกจากนี้ OKR ไม่ได้มีผลกับการเลื่อนตำแหน่ง หรือขึ้นเงินเดือนโดยตรง ใช้เพียงการวัดประสิทธิภาพของการทำงานที่ตั้งเป้าหมายเท่านั้น