สรุปความรู้ เครื่องมือบริหารเป้าหมายแบบ OKR (Objective & Key Result) จาก Ex- Googler

Nicha Kuadkaew
Sep 5, 2017 · 4 min read
เจอ Quote นี้ที่ AIS DC ชอบมาก :)

OKR คืออะไร

ทำไมต้องใช้ OKRs? มันดียังไงกันนะ

กว่าจะมาเป็น OKR ขององค์กร

Image Source :: https://www.youtube.com/watch?v=LkBmR_eTDvQ

การกำหนด OKR ในแต่ละ Level ขององค์กร

Image result for okr team company personal
Image Source :: https://cdn-images-1.medium.com/max/544/1*NcqDRER6K5sd61w3JmEEiA.png

OKR Guildeline

OKR Tools

OKR Best Practice

OKR Grading

Image Source :: BetterWorks on Slideshare

OKR Getstart :: เริ่มต้นการทำ OKR ในองค์กร

image source :: Lattice

OKR Process timeline

Nicha Kuadkaew

Written by

เด็กการตลาดผู้หลงใหลในเทคโนโลยี ตอนนี้กำลังเรียน ป.โทด้าน MIS สนใจด้าน E-commerce , Social Media และการศึกษาออนไลน์ ชอบวาดรูป และเป็นหนอนหนังสือ

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade