Nick Damiano
Nick Damiano

Nick Damiano

Medtech entrepreneur, tech enthusiast, co-founder Zenflow (YC W15) & Nurep, Stanford Biodesign fellow