Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, các nhà đầu tư mạo hiểm (venture capital / venture capitalist, viết tắt là VC) luôn đặt câu hỏi “Liệu startup này có thể tăng trưởng 30–50 lần trong vòng 5–10 năm tới?”. Đối với những người chưa biết nhiều về VC, điều kiện này có vẻ thật vô lý. …Nick Hoang

Startup/product fanatic, Venture Partner @FEBEVentures, formerly hustler at Tinder, Misfit, Partech.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store