Showroom

Binabawi sa muwebles
ang kahinaan ng silid. Bawat pako
nakausli sa sariling peligro.
Nagbibitak ang pader
sa bigat ng larawang akriliko.
Mesang kapok ngunit tagilid
Ang nakabalanseng basket
dahil sa paibang dalisdis.
Sa ilusyon umiigting ang bighani habang
inililimbag nang paulit-ulit sa makinis
na papel, de-kolor. Lulusawin ang ganda
ng polusyon at tubig-baha.

Model City, Mark Salvatus (2012). Original image from: http://www.gmanetwork.com/news/story/254704/lifestyle/art-review-no-space-in-salvatus-territories

mula sa Barongbarong

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.