Αν γνωρίζεις κάποιον που δεν είναι δημοσιογράφος — δηλαδή έμπορος πόνου και δυστυχίας
Φίλε τελειόφοιτε Πληροφορικής
Panos Papadopoulos
1.8K11

Καλά όλα αυτά (αν και λίγο πολύ γνωστά και κατά τι κλισέ) αλλά το να αναφέρεστε στο επάγγελμα του δημοσιογράφου με τόσο απαξιωτικό και ισοπεδωτικό τρόπο είναι τουλάχιστον απαράδεκτο.

Φαίνεται να γνωρίζετε την πραγματικότητα του εξωτερικού, και θα έπρεπε, συνεπώς, να ξέρετε τη σημασία του τύπου στη δημοκρατία.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.