Hoe ProtoPie mijn prototypes ‘leven inblaast’

Prototyping (Korpai, z.d.)

Introductie

De tool

Hands-on

Afbeelding 2: Concept model ProtoPie.
Afbeelding 3: Mijn mini Spotify redesign

Discussie

Er bestaat eigenlijk geen goed of fout bij het gebruik van tools, zolang je maar kan onderbouwen waarom je iets gemaakt hebt en dat het resultaat is zoals de verwachting van de opdrachtgever of gebruiker.
— Studente Communicatie & Multimedia Design

Conclusie

“In general, prototypes are ideal for validating new or nonstandard interactions or products, or for testing parts of the product that are simply too important to get wrong.” (Buley, 2013, p. 196)

Referenties

--

--

Freelance Digital Designer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store