Neutraliteit is zinledig
Othman El Hammouchi
42

Een interessant stuk Othman. Neutraliteit is volgens mij inderdaad een illusie. Iedereen kijkt met een bepaalde bril naar zijn/haar omgeving. De kunst is om deze bril je handelingen niet te laten beperken als ambtenaar of zelfs als burger want wie zijn kruisje uitdoet is nog steeds christen, wie zijn hoofddoek uitdoet nog steeds moslim of jouw voorbeeld met de partijkaart toont ook een bepalende bril. Hierbij is het interessant om naar Hannah Arendt te verwijzen. Voor haar kon iedereen in de publieke ruimte zijn identiteit openbaren maar had iedereen ook een politieke rol te vervullen naar de andere burgers van de samenleving toe. Ik denk dat we politiek nog heel wat kunnen leren van haar.

Zoals je zei, ligt de neutraliteit eerder in het handelen wat logisch is in een rechtstaat waar burgers beoordeeld worden op hun daden. Dit debat doet me daardoor ook altijd ook een beetje (groen) lachen want wat zouden mensen verkiezen, iemand die neutraal is of iemand die vriendelijk is en naar zijn/haar beste vermogen een medeburger ten dienste staat?

Like what you read? Give Niels van Hoof a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.