SEAL NIÊM PHONG LÀ GÌ??

Seal niêm phong là gì?? Tại sao phải sử dụng seal niêm phong trong việc vận chuyển hàng hóa??

Seal niêm phong (hay còn được gọi là khóa niêm phong, kẹp chì nhựa) là một loại dụng cụ chuyên dùng để niêm phong, bảo mật hàng hóa, được Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Hải Quan ra quyết định ban hành vào ngày 29 tháng 12 năm 2006 tại Hà Nội số 2811/QĐ-TCHQ….

Nguồn bài viết tại: http://niemphonghanghoa.com/seal-niem-phong-la-gi/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.