Farelka po angielsku

Długa acz przyjemna podróż dobiegła końca. Zameldowani w pierwszym mieszkaniu w Sydney — w środku nocy. Jest zima, więc musi być zimno. Tylko, że nikt nie grzeje. Grzejników nie ma. Jest zimno i mokro więc nasz pierwszy elektroniczny zakup to będzie farelka. OK Google! Jak jest farelka po angielsku…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.