Nikhil Pratap

Nikhil Pratap

Interested in crypto trading. Also, I love my dog.