Say NO to Death Penalty!

Sa Gitna ng mga Rehas

Sa loob ng madilim na silid
Tao'y iyong maaaninag
Nakayuko sa isang gilid
Bitbit ang lamparang nagsisilbing liwanag.

Taong punong puno ng paghihinagpis
Dahil sa kasalanang 'di niya ninais
Sa gitna ng mga rehas siya'y nagtitiis
Kahit na gapangan pa siya ng mga ipis.

Dinaranas nilang paghihirap ang katapat
Upang pagbayaran kanilang mga pagkakasala
Subalit sinasabing ito'y 'di sapat
Kaya't kay Kamatayan sila ipagkakatiwala.

Walang awang pagkitil sa kanilang buhay o kamatayan
Ang nararapat bang ipataw sa kanila?
Ito ba ang tanging paraan upang sila'y parusahan?
Ito ba ang tanging kabayaran ng kanilang mga pagkakasala?

Huwag isabatas ang parusang kamatayan
Datapwat ang buhay ay ating kayamanan
Mga bilanggo'y ibangon sa pagkakalugmok
At tulungang lagpasan ang mga pagsubok.

nina: Jacob at Logmao

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.