Om republicanism og frihed, der er lig med ikke-dominans

Nikolaj H. Stenberg
Nov 5, 2016 · 4 min read

Dengang jeg studerede og brugte (for) meget tid på at deltage i samfundsdebatten, opdagede jeg den “republicanism”, blandt andre filosoffen Philip Pettit taler så varmt for.

Jeg kan starte med at indskyde, at republicanism har intet at gøre med amerikansk politik eller dansk anti-royalisme.

Erik’s blogindlæg hos Jyllands-Posten i går om, at liberalismen aldrig må nøjes med at være borgerlig, fik mig til at tænke på republicanism igen. Ikke fordi Erik nævner republicanism; for han kommer slet ikke ind på det. Men fordi Erik rigtignok skriver, at man som liberal skal være lige så villig til at applicere sine filosofiske idealer til det private liv, som man er til at bruge dem på det politiske. Dér er han på linje med det republikanske frihedsbegreb.

Republicanism er — vil jeg sige — en variant af liberalisme, med vægten lagt på et såvel mekanisk som mentalt frihedsbegreb:

Liberale mener traditionelt, at frihed er lig med fraværet af tvang. Republicanism går videre og siger, at fraværet af tvang ikke er nok. Frihed kræver, at man ikke domineres af andre.

Image for post
Den romerske statsmand Cincinnatus. Mere om ham her: https://en.wikipedia.org/wiki/Lucius_Quinctius_Cincinnatus

I en interview-artikel i det lyserøde Prospect-magasin — Just freedom: Philip Pettit and the republican idea of liberty — giver Pettit et eksempel på, hvornår et menneske ikke oplever frihed.

Eksemplet er hentet fra Henrik Ibsens skuespil Et Dukkehjem:

Nora’s husband Torvald exerts tremendous power over, yet denies her nothing nor interferes with her choices. Would we, therefore, say that Nora is free? Pettit suggests, plausibly, that we would not. Nora lives under Torvald’s thumb. Pettit thinks that our intuitions about Nora’s case are best captured, not by a liberal view like [Isaiah] Berlin’s, but by the republican notion of freedom as “non-domination”. To be free, in this conception, is to enjoy not merely the absence of interference but also the absence of domination — by other individuals and, crucially, by the state.

Eksemplet er så vidt jeg husker også med i Pettits værk Republicanism: A Theory of Freedom and Government, som jeg kan anbefale, hvis man gerne vil gå lidt mere i dybden med frihedsbegrebet og har været igennem sin Hayek og nok også Rawls.

Pettits nye bog, Just Freedom, lader til at være en opdateret og mere lettilgængelig udgave. Men jeg har ikke læst den, så det er gætværk.

For den historisk interesserede — og især en, der interesserer sig for antikken — vækker det alt andet lige interesse, når Pettit og andre hævder, at republicanism har rødder i netop den antikke opfattelse (vi antager for et kort øjeblik, at der kun var én) af frihed, og at begrebet kan genfindes i leveller-bevægelsen og andre før-liberale strømninger.

My sense is that we have invented a tradition called “liberalism” and associated it with Locke. There are many original emphases in Locke, and it’s fine to call them “liberal”, but if you look at Locke on freedom, he sounds decidedly republican. A lot of the more recent historical work on Locke has been emphasising just how republican, in the broad sense, he is. He insists, for example, that the law does not take away freedom. If you think of freedom as non-interference, which is the later way of thinking, then law itself is a form of interference and it’s going to take away your freedom. On this later way of thinking, which you can call liberal or libertarian, freedom consists in what the law leaves you. But on the earlier way of thinking, you’re free insofar as you are sovereign in your own area, not under somebody else’s thumb.

Om videre om forholdet imellem individet og staten trækkes tråden tilbage til bl.a. Cicero og en policy-anbefaling af, at man indfør “mixed constitution”:

There are three ideas involved in this notion of a mixed constitution. First, that every sector of the population should have some involvement. Second, you get different centres of power. The “reins” of power, as the Federalist Papers had it, are never held by one set of hands. Third, that there’s a rule of law that governs what happens in society as a whole.

Alle tre punkter er temmelig ukontroversielle for i hvert fald klassisk liberale. Og sådan er det med republicanism i det hele taget. Men der er nuanceforskelle og nogle af dem er ganske væsentlige.

Dem vil jeg komme tilbage til på et senere tidspunkt.

Eller gå selv på opdagelse hos fx Stanford og Wikipedia.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store