ცვლადი მომავალი
Akaki Razmadze
71

ძაან კაი პოსტია კოკო!

სისქეს სლაიდერით რომ უზრდი ეგ რა unit-ებზე იქნება? font-weight: 1px თუ როგორც ეხლაა font-weight: 600, 650 etc?

Show your support

Clapping shows how much you appreciated nikoloza’s story.