Γνωρίστε την Κόρεϊ…
Panos Kaisar
81

Παναγιώτη, πολύ ωραία η ιστορία. Δεν ξεφεύγει ούτε σπιθαμή προς ηθικολογίες και… εξωτισμούς. Παρουσιάζεις τελικά μια κανονικότητα και αυτό έχει ενδιαφέρον. Πες μου, όμως, πόσα απ’ αυτά είναι δικά σου; Τα εντός εισαγωγικών είναι όλα δικά σου, προϊόντα της επικοινωνίας σου, ή έχεις πάρει και πράγματα από άλλες πηγές;

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.