«Είμαι τυχερός που μου συνέβη αυτό το ατύχημα»
Christos Vlamis
1

Χρήστο μου αρέσει η ιστορία σου γιατί είναι πολυεπίπεδη. Είναι μια ανθρώπινη ιστορία που δείχνει πώς η θεωρούμενη κανονικότητα μπορεί να χαθεί σε μία στιγμή. Αλλά δεν μένεις εκεί. Το παράδειγμα του ήρωα μετατρέπει την μη-κανονικότητα σε μια άλλης μορφής κανονικότητα, ΑΥΤΗ του αθλητή στους παρολυμπιακούς αλλά και του παίχτη σε ένα ριάλιτυ. Πολύ δυνατή και η περιγραφή του ατυχήματος.

Like what you read? Give Nikos Bakounakis a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.