Daiki Futami
Daiki Futami

Daiki Futami

Marketing/SEO/Ruby/Python/Ruby on Rails/StartUp