Yay!!! May wattpad na sya!! Ifofollow na kita!
T Kapp
21

Meron na! Pero para akong lola na hindi alam yung ginagawa sa site na yun! hahah! Pero carry :D

Thank you!! Super happy ko na you’re liking it!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.