ทำแอพ iPhone กัน <<Hello World>>

นี่เป็นบทความแรกเลย มากันแบบมั่วๆด้วย ! 555

มาเริ่มกันเล๊ยยยยยย…… ทำการเปิดโปรแกรม Xcode ขึ้นมา

คลิกที่ Create a new Xcode project เพื่อทำการสร้าง project Hello World ของเรา

ตั้งชื่อ Project ของเราเลย เสร็จแล้ว Next

เลือก Template เริ่มต้นให้แอพ ซึ่งผมก็จะเลือกเป็น Single View Application คือตัวโปรเจคนี้มันก็จะให้หน้าแอพของเรามาหนึ่งหน้านั่นเอง เสร็จแล้ว Next โลด!

ให้เรามาเลือกที่ Main.storyboard แล้วลากเอา Label มาวาง แบบนี้ ↴

คลิกที่ label เพื่อแก้ไขข้อความและปรับขนาดตัวหนังสือ

มา Build แอพกัน… เลือก Simulator ที่ต้องการ ผมเลือกเป็น iPhone 5s แล้วคลิก Build โลด

รอ Simulator กำลังเปิดอยู่ ไม่นาน ก็จะได้แอพ Hello World…… ของเราแล้ว

จบแล้ววววว บทความแรก

Like what you read? Give NR😃 a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.