“มิติใหม่ของการค้นหาสิ่งที่เห็น”

การใช้งาน google lens ค้นหาสิ่งที่คุณเห็นผ่านกล้อง

ขั้นตอนการติดตั้งและการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 > เข้าไปที่ Google Play พิมพ์ค้นหาว่า “Google Lens” จากนั้นให้ทำการติดตั้งและกดเปิด

ขั้นตอนที่ 2 > ในหน้าจอแอปนั้นจะรวมเอารูปภาพในเครื่องมือถือของเรามารวมไว้ที่นี่ เราสามารถค้นหาข้อมูลโดยใช้รูปภาพที่มีอยู่ในเครื่องหรือจะถ่ายภาพใหม่ได้ โดยถ้าหากค้นหาโดยถ่ายภาพใหม่ให้กดที่ “ค้นหาด้วยกล้อง”

ขั้นตอนที่ 3 > นำวัตถุหรือสิ่งของที่ต้องการที่จะค้นหาข้อมูล นำมาถ่ายภาพโดยกดที่รูปแว่นขยายเพื่อถ่ายภาพ จากนั้นรอสักครู่ เพื่อให้แอปนั้นประมวลผลรูปภาพอาจใช้เวลาไม่เกิน 30 วินาที

ขั้นตอนที่ 4 > เมื่อแอปนั้นประมวลผลรูปภาพที่เราถ่ายนั้นเสร็จสิ้น จะปรากฏแถบในการค้นหาข้อมูลของเรา หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมให้ทำการสไลด์แถบค้นหาขึ้นมาเพื่อดูเพิ่มเติม ซึ่งแถบค้นหาข้อมูลต่างๆ ดังนี้

แปล — แปลภาษาจากตัวหนังสือบนวัตถุ ได้ทันที
ข้อความ — สามารถคุมข้อความและคัดลอกข้อความได้
ค้นหา — ค้นหาสิ่งที่ใกล้เคียงกับวัตถุที่เรานั้นได้ถ่ายภาพไว้
การบ้าน — ผลลัพธ์ที่ออกมาจะใกล้เคียงกับแถบค้นหา
ช้อปปิ้ง — จะรวมร้านค้าที่ประกาศขายสินค้าที่มีความใกล้เคียงกับภาพที่เราถ่ายไว้
สถานที่ — จะรวมภาพเหตุการณ์สถานที่ที่บุคคลอื่นถ่ายภาพไว้
ทานอาหาร — สามารถนำภาพสูตรอาหารหรือถ่ายภาพเมนูที่เราไม่รู้จักมาค้นหาได้
นำรูปภาพจากคลังในมือถือค้นหาได้

ขั้นตอนที่ 5 > สามารถนำรูปภาพจากคลังในมือถือค้นหาได้ โดยไปที่รูปภาพที่เราต้องการค้นหา จากนั้นกดที่จุดสามจุด

ขั้นตอนที่ 6 > กด “Google Lens”

เราสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดได้โดย ไปที่แอป Google Lens จากนั้นกด “ค้นหาด้วยกล้อง”

--

--

I am a Lecturer in Computer Science at the Bansomdejchaopraya Rajabhat University

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nisakorn Thaosombat

I am a Lecturer in Computer Science at the Bansomdejchaopraya Rajabhat University