Cites ràpides amb científics

Image for post
Image for post

Divendres 28 de setembre

D’una manera distesa, amena i divertida es donen a conèixer des del punt de vista dels investigadors les diverses cares de la ciència, des de la recerca més pura, passant pel treball tècnic, així com la relació entre ciència i societat.

Durant el breu temps de la cita, els investigadors explicaran les seves experiències en el món científic, quines són les seves investigacions actuals, i contestaran els dubtes que se’ls plantegin. Tot això en 5 minuts! Quan soni l’alarma, els assistents canviaran de taula per conèixer el següent científic.

Lloc: Edifici Sa Riera. 1ºPis.(Carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2)

Hora: 18'00h i 19'10h

Places limitades: 120 (requereix inscripció prèvia)

Inscripcions: https://goo.gl/forms/FvQVWJVlHat17NAr2

Participen:

  • Ana Traveset: “La crisis de los polinizadores” — 1er torn (18:00–18:50)
  • Jorge Terrados: “ La plantación de posidonia”- 1er torn (18:00–18:50)
  • Nuria Marbà: “Posidonia y cambio climático” — 2n torn(19:10–20:00)
  • Daniel Bachiller: “ Tus células te pueden salvar la vida” — 2n torn(19:10–20:00)
  • Rosa López: “La importancia de las tecnologías cuánticas”— 1er torn (18:00–18:50)
  • Adrián García: “Cómo se comportan las partículas con dinámica browniana” — 2n torn (19:10–20:00)
  • Joana Cursach: “Efectes del cànvi climatic sobre espècies vegetals de les Illes Balears” — 2n torn (19:10–20:00)

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store