สรุป ถ้าไม่คิดจะทำสายเว็บหรือศึกษาอะไรเยอะแยะของสายนี้ ไม่ต้อง maintain อะไรมาก เว็บไม่ใหญ่(เพราะถ้าใหญ่ code จะแย่มาก) ไปใช้ angular 2 ดีกว่า framework มันชัดเจนอยู่แล้ว ใช้ง่าย ทำงานง่าย แต่ถ้าจริงจังจะต้อง optimize โน้นนี่เยอะแยะ เพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุด + อยากเรียนรู้ เยอะๆ ก็ใช้ react
React คุ้มไหมต้องเรียนรู้มัน?
Patawat Watakul
271

ถ้าจะทำเว็บ สเกลของเว็บใหญ่ๆสักเว็บ Angular 2 จะดีกว่าหรอครับ

Like what you read? Give Nitikarn Boom a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.