รีวิวหมัดแลกหมัด Fuji X-A2 ปะทะ Sony A5100 !
Tor Chanon
50316

รบกวนสอบถามครับ

รูปของ 5100

รูปที่ ปรับ temperature กับ tint นิดนึงนั้น

ปรับอะไรเท่าไหร่บ้างครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.