Dùng SemRush và SimilarWeb thì hiện ra lượng vist/pageview đến chotot chỉ khoảng 8–10 triệu/tháng =…
Harry Pham
33

Cám ơn bạn Hoàng Phạm. Mình đã xem lại số liệu và đây là lỗi sai sót của mình.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.