วิธีติดตั้ง Bower บน Ruby on Rails


ทำไมถึงต้องใช้ Bower ?

  1. ช่วยประหยัดเวลาในการติดตั้งแพคเกจต่าง ๆ ไม่ต้องไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์หลัก หรือไป clone จาก github ให้เสียเวลา
  2. อัพเดตได้ง่าย โดยการพิมพ์ bower update
  3. ง่ายต่อการเข้าถึง ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 10,000 + แพคเกจ

ขั้นตอนการติดตั้ง

  1. ติดตั้ง Node.js และติดตั้ง bower โดยการพิมพ์
npm install bower -g

2. สร้างไฟล์ bower.json ขึ้นมาโดยการพิมพ์ในโฟลเดอร์โปรเจคที่ทำการสร้างไว้แล้ว

bower init

3. ตั้งที่อยู่ที่ต้องการทำการติดตั้งลงไป โดยการสร้างไฟล์ชื่อ .bowerrcแล้วตั้งค่าดังนี้

vendor/assets/bower_component คือที่อยู่ที่ต้องการติดตั้งแพคเกจลงไป

4. ติดตั้งแพคเกจที่ต้องการ เช่นต้องการติดตั้ง Bootstrap ก็ทำการพิมพ์

bower install bootstrap — save

มี — save เพื่อเก็บแพคเกจไว้ใน dependencies เอาไว้ภายหลังถ้าต้องการติดตั้งแพคเกจเดิมในโปรเจคใหม่ในอนาคต ( เดี๋ยวมาเขียนสอนบทความอื่น )

5. ตั้งค่าเพื่อกำหนดให้ bower_component เป็นที่อยู่หลักในการเรียกใช้งานง่าย ๆ โดยการพิมพ์คำสั่งด้านล่างใน /config/application.rb

config.assets.paths << Rails.root.join(‘vendor’, ‘assets’, ‘bower_component’)

6. การเรียกใช้งาน bootstrap.min.css ก็ไปที่/app/assets/stylesheets/application.css แล้วเพิ่มคำสั่งด้านล่างลงไป

*= require ‘bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css’

หรือถ้าต้องการเรียกใช้ Javascript ด้วย อย่างของ Bootstrap ก็ทำวิธีคล้าย ๆ กัน โดยไปที่ /app/assets/javascripts/application.js แล้วเพิ่มคำสั่งด้านล่างลงไป

//= require ‘bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js’

เพียงเท่านี้ก็ใช้งานแพคเกจได้อย่างง่ายดายแล้ว เพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอน ส่วนใครยังไม่รู้จักเจ้า Bower ไว้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังในบทความหน้าก็แล้วกัน นี่เป็นบทความแรก จึงอยากจะฝากวิจารณ์เพื่อนำไปพัฒนาในบทความต่อไปด้วย ขอบคุณครับ

Like what you read? Give nnzero . a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.