Jeśli baza danych jest “in memory” to skąd wczytujecie dane w przypadku restartu servera?
Bartek Maraszek
1

No Fluff Jobs, jest jak Chuck Norris, nigdy nie restartuje :D.

A tak serio to mamy warstwę persystencji, w której zapisujemy zmiany. Zapis idzie zawsze najpierw do warstwy persystencji a później do pamięci, natomiast odczyt jest tylko z pamięci. Czyli jest to baza “in memory” która działa na zasadzie write-through cache. Dzięki temu, tak jak pisałem, uzyskujemy ekstra szybki odczyt i przyzwoity zapis.

Like what you read? Give No Fluff Jobs a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.