Po tytule bardziej spodziewał bym się nakreślenia biznesowego problemu i przedstawienia…
Sebastian R
1

Zgadza się, ten artykuł był bardziej skupiony na aspekcie technologicznym niż na analizie problemu biznesowego, która jest dobrym tematem na kolejny artykuł.

Like what you read? Give No Fluff Jobs a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.