Trump ha detto “bigly” o “big league”?
Stefano Pace
52

อาจจะเป็นคำตอบที่นอกประเด็นไปบ้างก็ขอโทษ ณ ที่นี่ก็แล้วกันนะครับ

คืออย่างนี้ครับอุปกรณ์สื่อสารรวมถึงคอมพิวเตอร์ท่านทั้งหลายคงทราบดีว่ามีหน้าที่อะไรและที่สำคัญเรามีใว้ทำไมซื้อมาครับทางร้านหรือตัวแทนจำหน่ายไม่ได้แจกฟรี แต่ปัจจุนี้เวลานี้คอมพิวเตอร์ของกระผมนั้นเกิดความ เสียหายขึ้นหนัาจอไกล้หายไปครึ่งจอแล้วเพราะเหตุไดคิดว่าทุกท่านก็คงทราบอย่างที่เคยเรียให้ทุกท่านทราบก่อนหน้านี้ว่าจุดหมาายของกระผมนั้นแค่ขออนุญาติเปิดใช้โทรศั พย์เดือนที่ 11 แล้วท่านไม่เป็นไรถ้ากระผมไม่ผ่านมาตรฐานที่ท่านวางใว้ แต่ขอให้ถอนอะไรต่างๆที่ฝังใว้ในอุปกรณ์ของกระผมทีี่ไม่ใช่โทรศัพย์เครื่องนี้เหตุผลเวลาผมจะใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นการเป็นงานจริงๆ มันกับใช้ไม่ได้ช้าก็ช้าอาย Win98 และผมก็เห็นว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.