Hãng sản xuất Sharp Model IG-GC15 Thể tích sử dụng 3.6 m3 Điện áp 12 V Công nghệ Ion plasma Màu sắc Đen / Trắng Tính năng • Tạo Ion plasma
 • Chế độ phấn hoa
 • Loại bỏ độc hại khói thuốc
 • Làm sạch không khí Khối lượng 0.28 kg Kích thước 76 x56 x 156 mm Xuất xứ Trung Quốc xuất Nhật Bảo hành 12 Tháng

sharp IG-GC15
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.