A negyedik trimeszter

Röviden a szülés utáni krízisállapotról

A terhesség és a szülés utáni gyermekágy vagy ún. negyedik trimeszter az anyává válás folyamatában kiemelkedő fontosságú időszak, mely során olyan komplex pszichológiai, szociális és hormonális változások történnek, amikhez hasonló ilyen rövid időszak alatt az emberi élet során igen ritka.

A szülés utáni hetek, hónapok krízist jelentenek a nők számára, igen sérülékénnyé teszik őket. Anyává válnak, ez identitásuknak egy új aspektusa, megváltozik viszonyuk az egész családjukkal, párjukkal, barátaikkal, gyermekükkel való kötődésük is ekkor kezd elmélyülni. Pszichés és szociális újrarendeződésről beszélhetünk tehát, amelyhez fizikai újrarendeződés is társul: a méh visszanyeri korábbi méretét, a test a 9 hónapos terhesség után a “régi üzemmódba kapcsol”, a szoptatás is meghozza a maga fizikai változásait, a hormonműködés új pályára áll, a terhességi majd a szüléssel felszabaduló hormonok mellett a laktációs hormonok is működésbe lépnek.

Ez az időszak természetesen önmagában megterhelő, de míg korábban a rokoni, baráti és szomszédsági kapcsolatok védőhálója, valamint a kapcsolódó rítusok és szokások kiszámíthatósága tudta csillapítani a krízist, a gyermekgondozást illetően pedig nem volt ennyiféle megközelítés, az anyává válás folyamata kevésbé volt megterhelő. Ma a kiscsaládok elszigeteltsége, a nevelési szokások sokfélesége és az ebben az időszakban jellemző mobilitás beszűkülése sokkal nagyobb terhet ró a nőkre és társaikra.

A krízis mindenképpen rámutat azokra a problémákra, amelyek a nőiséggel, az anyasággal, a kötődéssel, valamint annak megélésével kapcsolatosak, hogy milyen szimbiózisban lenni egy másik emberi lénnyel. Így tehát egy fejlődési lehetőség is, egy olyan tanulási helyzet, amely egy magasabb szintű pszichés átrendeződés lehetőségét hordozza magában.

A fentiek bevezetőként szolgáltak egy olyan témába, amely még sok-sok itt megjelenő írást fog inspirálni. A perinatális időszak lelki eseményeit feldolgozó írásaim folyamatosan jelennek meg ezen a helyen. Következő alkalommal számba veszem, hogy milyen pszichiátriai kórképeket tart számon a tudomány.

A női életút válságai

Written by

Formanek Zsuzsanna, pszichológus szakmai írásai

More From Medium

Top on Medium

Ed Yong
Mar 25 · 22 min read

18.5K

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade