Assignment:
 ดูภาพยนตร์ The Devil wears Prada

และสรุปการเรียนรู้ (ส่ง) 
 1. Individual Difference and Behavior in Organization
 คนเลือกทำงานอย่างไร มีพฤติกรรมอย่างไร เมื่อมีปัญหาพนักงานแสดงพฤติกรรมอย่างไร 
 2. Leadership
 ผู้นำมีลักษณะอย่างไร ส่งผลต่อพฤติกรรมพนักงานอย่างไร

— — — — — — — — — — — — — —

1. Individual Difference and Behavior in Organization

=> ตัวเอกของเรื่องมี 2 คนคือนางเอกและหัวหน้า

หัวหน้า :: เลือกทำงานด้วยความเต็มที่ ทุ่มเทกับการทำงาน งานที่ได้ต้องมีความถูกต้อง แม่นยำ เวลาออกงานก็ต้องมีการเตรียมพร้อมในทุกรายละเอียด การทำงานเพื่แวิเคราะห์และตัดสินใจก็มีการวางแผนความเป็นไปได้และมีการรองรับความเสึ่ยงที่จะเกิด

นางเอก :: เนื่องด้วยต้องทำงานกับหัวหน้าที่มีความเนี๊ยบและต้องมีความถูกต้อง กระฉับกระเฉงตลอดเวลา ทำให้ช่วงแรกมีความกดดัน แต่สุดท้ายก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมการทำงานของนิตยสารแฟชันชั้นนำได้ และได้มีการปรับเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อเข้ากับงาน ทำให้นางเอกมีความสุขในการทำงานที่ตนเองคิดว่าไม่ใช่แนวของตนเองก็ตาม ทำให้งานที่เธอเลือกทำมีความสุข

อีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเลขาของหัวหน้า ที่มีความใส่ใจและมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้หัวหน้าไว้วางใจและพอใจกับงานที่ได้รับเธอเลือกื่จะพัฒนาตนเองและทำงายอย่างรอบคอบและรับผิดชอบ

เมื่อมีปัญหาในการทำงานสิ่งทีาหัวหน้าทำคือการให้ตัวเราเองรู้ตัวว่าทำงานพลาด หรือไม่เหมาะกับง่นที่จะได้รับทำให้เกิดความพยายามที่จะปรับตัวและพัฒนาทักษะการทำงานของตัวเอง เหมือนในฉากที่หัวหน้าให้นางเอกเป็นคนไปส่งเอกส่ารที่บ้านเลขารู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความไว้วางใจก็จะมีการพัฒนาตัวเอง หรือกรณีที่นางเอกโดนมองว่สไม่เหมาะกับนิตยสารแฟชัน นางเอกก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงายได้เป็นอย่างดี

2. Leadership

=> เมื่อผู้นำมีความฉลาด ว่งเกมกลยุทธในการทำงานที่ดี ต้องการพนักงานที่มีความกระตือรือร้น ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง และต้องการพนักงานที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมในทุกเรื่องที่หัวหน้ามอบหมายไปส่งผลให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นที่จะทำงานให้เต็มที่และใส่ใจในทุกรายละเอียดของงาน

นอกจากเรื่องงานแล้ว สภาวะอารมของหัฝหน้าก็มีผลต่อการทำงานเมื่อหัวหน้าเป็นคนที่ตรง ต้องด่วนต้องได้โดยไม่คิดว่าบางอย่างอาจทำให้ไม่สามารถตอบสนองได้ก็จะให้ลูกน้องเกิดความกดดันบางครั้งอาจส่งผลให้ลูกน้องไม่วามารถทนกับภาวะทางอารมณ์ของหัวหน้าได้ เช่นกรณีที่หัวหน้าบอหให้นางเอกหาต้นฉบับหนังสือ ซึ่งไม้ว่ายังไงก็ต้องหามาให้ได้ ทำให้เกิดภาวะกดดัน เป็นต้น

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.