โอกาส ครับ คนเรา โอกาสมีไม่เท่ากัน บางคนโอกาสก็มีเยอะเเต่ใช่โอกาสได้ไม่ถูกเช่น ทำในสิ่งที่มันทำให้ชีวิตตัวเองสุขสบายโดยไม่คิดถึงคนที่เขาไม่ได้รับโอกาสเหมือนเรา ผมอยากให้ทุกคนได้ย้อนกลับไปดูว่ามีคนที่ไม่ได้รับโอกาสเหล่านี้อีกมากมาย ดังนั้นเมื่อเราได้โอกาสนี้มาเเล้วควรทำโอกาสในชีวิตให้มีคุณค่า

ขอบขอบคุณวิดีโอจาก :https://www.youtube.com/channel/UCNsuUYMA0T_DxlgTYDumrVw

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.