เลือกหมอนอย่างไร ให้หลับฝันดี

บทความนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพบ้างนะครับ พอดีได้ฟัง Podcast เกี่ยวกับหมอน เลยไปหาบทความต้นฉบับซึ่งมาจากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal เขียนโดย Ana C. Krieger ผู้อำนวยการฝ่าย Medical of the Centre for Sleep Medicine ของ สถาบัน NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Centre ครับ (ยาวหน่อยนะครับ กลัวแปลผิด) โดยเท่าที่ผมอ่านพอจะสรุปได้ตามนี้ครับ

#หมอนสุขภาพ http://thehealthypillow58.lnwshop.com/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.