การติดตั้ง odoo 9 บน ubuntu 16 แบบง่าย ๆ

การติดตั้ง ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน
1.ติดตั้ง ubuntu 16
2.ติดตั้ง odoo 9

1.ติดตั้ง ubuntu โดย download จาก https://www.ubuntu.com/download/server/thank-you?country=TH&version=16.04.1&architecture=amd64
ทำการติดตั้งโดย เขียน iso ลงแผ่นแล้วทำการ ติดตั้ง 
ในการติดตั้งตัวเลือก software ไม่ต้องติดตั้งอะไรเลย รวมทั้ง database ด้วย

2.ติดตั้ง odoo 
ขั้นตอนนี้ ทำตามขั้นตอนจาก จาก web yenthevg.com http://www.odoo.yenthevg.com/installing-odoo-9-ubuntu-16-04/
ง่ายสุด ๆ สั่ง run script แล้วรอ

ติดตั้งเสร็จเข้า odoo โดยไปที่ port 8069 ใช้ได้เลย

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.